Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już w czerwcu. W tym artykule wyjaśniamy między innymi, jak zmienić miejsce głosowania oraz co należy zrobić, by móc głosować z zagranicy.

Polacy głosujący w kraju

Wyborcy na terenie swojego kraju głosują w odpowiednich obwodowych komisjach wyborczych. Są wpisywani do spisu wyborców w danym okręgu z urzędu, na podstawie miejsca zameldowania.

Osoby, które w ostatnim czasie zmieniły adres zamieszkania, mogą dla pewności sprawdzić, w którym w rejestrze wyborczym się znajdują. Mogą to zrobić osobiście we właściwym urzędzie gminy lub elektronicznie – przez aplikację mObywatel (wybierając usługę „Wybory”) albo stronę www.obywatel.gov.pl (w sekcji „Twoje dane”, w zakładce „Centralny Rejestr Wyborców”).

Osoba, która chce głosować poza miejscem zameldowania, ma dwie możliwości:

– Może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania, które pozwala na głosowanie w dowolnym lokalu wyborczym. Wniosek taki trzeba złożyć na piśmie w dowolnym urzędzie gminy, w terminie od 26 kwietnia do 6 czerwca 2024.

– Może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie, w której będzie przebywać w dniu wyborów. Wniosek taki trzeba złożyć w terminie od 26 kwietnia do 6 czerwca 2024. Można to zrobić na piśmie w urzędzie gminy (właściwym dla wybranego obwodu głosowania) lub elektronicznie przez profil zaufany (www.pz.gov.pl).

Polacy głosujący z zagranicy

W przypadku głosowania obywatela Polski za granicą, mamy do czynienia z kilkoma scenariuszami:

– Gdy stale zamieszkuje za granicą lub gdy w dniu wyborów czasowo przebywa w innym państwie Unii Europejskiej i chce oddać stamtąd głos na kandydata z Polski, musi być wpisany do rejestru wyborców prowadzonego przez właściwego terytorialnie konsula. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 4 czerwca 2024 w postaci papierowej lub przy użyciu usługi e-wybory, albo wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem wniosku. W zgłoszeniu trzeba podać imię i nazwisko, PESEL, numer paszportu lub dowodu osobistego, adres pobytu za granicą, dane kontaktowe (e-mail lub numer telefonu).

– Wyborca na stałe mieszkający w Polsce, zamierzający głosować za granicą, może w tym celu pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania, które pozwala na głosowanie w dowolnym lokalu wyborczym, również za granicą. Wniosek taki trzeba złożyć na piśmie w dowolnym urzędzie gminy w terminie od 26 kwietnia do 6 czerwca 2024.

– Obywatel Polski mieszkający za granicą może głosować na kandydatów startujących w wyborach w kraju, w którym mieszka. Szczegółowe informacje o tym, jak głosować na kandydatów startujących w danym kraju, można znaleźć na stronie internetowej „Your Europe”. Należy pamiętać, że w wyborach europejskich można głosować tylko raz, na kandydata z jednego kraju.

Obywatele Unii Europejskiej mieszkający w Polsce

Obywatel innego kraju Unii, mieszkający Polsce, powinien być ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. By został tam wpisany, powinien złożyć wniosek w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania. Dane wymagane do uzupełnienia wniosku różnią się w przypadku osób posiadających numer PESEL oraz tych, które go nie posiadają. Szczegółowe informacje dotyczące takiego wniosku można znaleźć w tym dokumencie Państwowej Komisji Wyborczej.

Obywatele Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski, mogą głosować w wybranym lokalu wyborczym w kraju pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku o dopisanie do spisu wyborców – obowiązuje ich tutaj taka sama zasada, jak Polaków. Wniosek powinni złożyć w urzędzie gminy.

Źródła:

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1711418303_zpow501262024.pdf

https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania

https://elections.europa.eu/pl/how-to-vote/pl/

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1711402630_zpow501282024.pdf

O projekcie
bezpiecznewybory.pl