Niezależnie od tego, czy Twój pobyt za granicą jest stały, czy czasowy, możesz przystąpić do głosowania. Warunkiem jest posiadanie czynnych praw wyborczych.

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborcy przebywający czasowo za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

 

Jak znaleźć obwód wyborczy?

Listę obwodów do głosowania można znaleźć w aktualnym rozporządzeniu ministra spraw zagranicznych.

 

Dopisanie do spisu wyborców za granicą

Konsulaty nie prowadzą stałego rejestru wyborców. Osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula.

Możesz to zrobić:

 • ustnie,
 • pisemnie,
 • telefonicznie,
 • telegraficznie,
 • telefaksem
 • w formie elektronicznej.

 

W zgłoszeniu należy zawrzeć:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,
 • adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju, tj. adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),
 • numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego).

 

Uwaga! Ze względu na to, że trwają prace nad wdrożeniem usług związanych z wprowadzeniem Centralnego Rejestru Wyborców, te wytyczne mogą ulec zmianie. Wszelkie aktualizacje zostaną opublikowane w momencie ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą nowych procedur, jeśli takie się pojawią.

 

Źródło:

 1. https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/co-zrobic-aby-zaglosowac-za-granica-poradnik-i-spot-aktualizacja [dostęp: 11.07.2023 r.]

 

;
O projekcie
bezpiecznewybory.pl
#WłączWeryfikację
#STOPdezinformacji