Niezależnie od tego, czy Twój pobyt za granicą jest stały, czy czasowy, możesz przystąpić do głosowania. Warunkiem jest posiadanie czynnych praw wyborczych.

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborcy przebywający czasowo za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

 

Jak znaleźć obwód wyborczy?

Sprawdź, czy wybrany obwód głosowania znajduje się w okręgu konsularnym, w którym będziesz przebywać w dniu głosowania. By określić okręg konsularny, skorzystaj z wyszukiwarki Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Dopisanie do spisu wyborców za granicą

Konsulaty nie prowadzą stałego rejestru wyborców. Osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Można to zrobić zarówno przez internet, jak i osobiście lub pocztą.

 

Wniosek przez internet

Złożenie wniosku przez internet odbywa się za pośrednictwem strony gov.pl.

Przed procesu czynności należy przygotować:

 • numer PESEL,
 • numer ważnego polskiego paszportu,
 • adres pobytu za granicą,
 • dane kontaktowe: adres e-mail lub numer telefonu komórkowego,
 • ważny polski paszport (albo ważny polski dowód osobisty, jeśli zamierzasz oddać głos w obwodzie głosowania utworzonym w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w państwie, na terytorium którego można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego, np. Norwegia, Szwajcaria, niektóre państwa Bałkanów Zachodnich itd.);
 • jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, ale nie jesteś obywatelem polskim, oprócz numeru paszportu przygotuj także dane innego dokumentu tożsamości: numer, datę i miejsce wydania.

Wniosek tradycyjny

Decydując się na złożenie wniosku osobiście lub za pośrednictwem poczty, należy przygotować:

 • wniosek (nie ma jednego określonego wzoru wniosku, sprawdź na stronie konsulatu, czy jest tam wzór wniosku),
 • numer PESEL,
 • numer ważnego polskiego paszportu,
 • adres pobytu za granicą oraz dane kontaktowe: adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.
 • jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, ale nie jesteś obywatelem polskimi, zgłoszenie powinno zawierać numer innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także miejsce i datę jego wydania.

Sporządzony i podpisany dokument trzeba dostarczyć do konsulatu w kraju, w którym przebywasz.

 

Uwaga! Niezależnie o tego, czy wniosek składamy przez internet, czy osobiście lub pocztą, mamy na to czas maksymalnie do piątego dnia przed dniem wyborów, czyli 10 października.

 

Źródło:

 1. https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-za-granica [dostęp: 29.09.2023 r.]
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. 2022 poz. 1277 ze zm.)

 

;
O projekcie
bezpiecznewybory.pl