Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować zarówno w lokalu wyborczym, jak i korespondencyjnie. Tak jak osoby, które ukończyły 60 lat, mogą również oddać głos przez pełnomocnika.

 

Prawo do kompleksowej informacji

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania,

2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,

3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

4) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania,

5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów,

6) warunkach oraz formach głosowania.

 

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania wyborcy.

 

Wybór lokalu wyborczego

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wcześniej należy jednak złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w okręgu wyborczym właściwym ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania. Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów.

 

Nakładka na kartę do głosowania, sporządzona w alfabecie Braille’a

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wydaje ją wyborcy niepełnosprawnemu na jego prośbę. Po oddaniu głosu należy ją zwrócić.

 

Pomoc innej osoby

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, również niepełnoletnia. Pomoc nie może jednak polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.

Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Nie mogą być to jednak: członek komisji, mąż zaufania ani obserwator społeczny.

Na prośbę wyborcy niepełnosprawnego komisja jest zobowiązana do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz o zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

 

Głosowanie przez pełnomocnika

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby, które ukończą 60 lat najpóźniej w dniu głosowania, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Aby skorzystać z tego prawa, wyborca musi złożyć wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest zarejestrowany jako wyborca, nie później niż na 9 dni przed dniem wyborów . Akt pełnomocnictwa, sporządzony przed pierwszym głosowaniem, obejmuje również ponowne głosowanie w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeśli takie będzie miało miejsce.

 

Źródło:

  1. https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1581956794_1-8-20-informacja-o-uprawnieniach-niepelnosprawnych.pdf [dostęp: 12.07.2023 r.]
;
O projekcie
bezpiecznewybory.pl